course picture

Thêm mọi người vào Dynamics 365

Microsoft Dynamics
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(0 rating(s))
comments0
Comments
sales0
sales
comments2
Views

02/13/2017 | 0 | Video

Link: Embed:

General Description

Bạn cần thêm người vào tổ chức Microsoft Dynamics 365 (trực tuyến) nhưng lại không rõ phải bắt đầu từ đâu? Hãy xem video này để tìm hiểu mọi thông tin bạn cần biết. Bạn sẽ thấy vị trí cần bắt đầu trong Dynamics 365, cách nhập chi tiết người dùng bắt buộc, sau đó đảm bảo mọi người có vai trò bảo mật. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chia sẻ thông tin đăng nhập với mọi người để họ biết cách đăng nhập vào Dynamics 365.