course picture

Kết nối Dynamics 365 (trực tuyến) với Exchange Online bằng đồng bộ hóa phía máy chủ

Microsoft Dynamics
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(0 rating(s))
comments0
Comments
sales0
sales
comments2
Views

02/13/2017 | 0 | Video

Link: Embed:

General Description

Xem và tìm hiểu xem vì sao đồng bộ hóa phía máy chủ là cách tốt nhất để đồng bộ hóa email khách hàng với Dynamics 365 (trực tuyến). Xem cách theo dõi email đến bằng ứng dụng Dynamics 365 App for Outlook, tận dụng tính năng theo dõi thư mục email, kết nối Dynamics 365 (trực tuyến) với Exchange Online và đặt cấu hình nhiều hộp thư cùng lúc.